Privacy

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2022

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

KwS Touch B.V., tevens handelend onder de naam ‘Wait’, statutair gevestigd te Gilze en kantoorhoudende te (5126RK) Gilze aan Hercules 26

Ons bedrijf heeft te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant en gebruik maakt van onze diensten / producten. Daarnaast verwerken wij eventuele andere persoonlijke gegevens die u als bezoeker verstrekt via onze website.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevens die van u worden gevraagd en die wij van u gebruiken worden primair door ons gebruikt om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De door u aangeleverde gegevens zijn nodig om de door ons aangeboden dienst – het gebruik van onze app – te kunnen bewerkstelligen en om – indien van toepassing – een fysiek product per post aan u toe te zenden. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

Uw persoonsgegevens worden aldus gebruikt voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en de daarbij horende service. Onder deze service wordt onder meer verstaan het verzenden van emailberichten aan u om u te informeren over eventuele updates / verbeteringen in onze apps. De wettelijke grondslag hiervoor is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de tussen u en ons gesloten overeenkomst na te kunnen komen.

Daarnaast wordt –indien relevant- de inhoud van uw social media accounts gebruikt voor commerciële doeleinde. Als u hier niet langer prijs op stelt, dan kunt u ons dat laten weten via de contactmogelijkheid hieronder.

Hoe en waar wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vanzelfsprekend bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer wanneer u uw gegeven toestemming hiervoor intrekt.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;

  • we hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen, zo worden de gegeven enscript opgeslagen en kan indien gewenst een two factor authentication worden uitgevoerd;

  • periodiek worden er tests uitgevoerd op kwetsbaarheden.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie.