Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIEHOUDER WAIT

Artikel 1 Informatie over de onderneming

KwS Touch B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67422055, kantoorhoudende aan de heuvelstraat 70 te (5126 CM) GILZE, Nederland, handelend onder de naam “WAIT”, hierna aan te duiden als: “WAIT“

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Algemene voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van WAIT zoals deze van tijd tot tijd door WAIT zullen worden gewijzigd en vastgesteld en worden gepubliceerd op de website van WAIT.

2.2 WAIT: de onderneming zoals beschreven in Artikel 1, dan wel een aan WAIT gelieerde onderneming.

2.3 Licentiehouder: de contractspartij, niet zijnde een consument, die met WAIT een overeenkomst sluit.

2.4 Producten: alle goederen en diensten en toekomstige goederen en diensten van WAIT;

2.5 Software: de door WAIT ontwikkelde software (App) WAIT met het kenmerk dat gebruikers van de App afhankelijk van hun locatie of een bepaalde periode middels een door WAIT gegenereerde unieke URL toegang kan worden geboden tot (digitale) Content.

2.6 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen WAIT en de Licentiehouder inzake het ter beschikking stellen van de Software op diens locatie of een bepaalde periode middels een unieke door WAIT gegenereerde URL;

2.7 Content: Spellen, lectuur, luisterboeken, video’s, aanbiedingen en andersoortige informatie die via de Software aan de gebruikers van de Software beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 3 Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden

3.1 De algemene voorwaarden van WAIT zijn van toepassing op elk aanbod, alle (overige) rechtshandelingen en overeenkomsten tussen één of meerdere Licentiehouders en WAIT.

3.2 In geval van twijfel over de geldigheid van een versie van de algemene voorwaarden gelden de op dat moment op www.wait.nl geplaatste algemene voorwaarden;

3.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Licentiehouder wordt door WAIT nadrukkelijk van de hand gewezen.

3.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de algemene bepalingen voor het overige van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, om een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk behouden blijft.

3.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de betreffende Overeenkomst.

Artikel 4 Wederpartij

4.1 WAIT gaat uitsluitend Overeenkomsten aan Licentiehouders die een onderneming drijven, over een publiek toegankelijke locatie beschikken en welwillend zijn in het faciliteren van het gebruik van de Software op hun locatie;

4.2 Indien en zodra een Licentiehouder niet aan de onder 4.1 bepaalde voorwaarden niet (meer) voldoet is WAIT gerechtigd om de Software bij de Licentiehouder te deactiveren en de overeenkomst met de Licentiehouder met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 5 De overeenkomst

5.1 Partijen zullen bij de uitvoering van de overeenkomst zich gedragen naar de eisen van redelijkheid en billijkheid en oog hebben voor elkanders belangen bij het gebruik van de Software op de locatie van de Licentiehouder.

5.2 De Licentiehouder erkent dat WAIT gerechtigd is tot de Software en dat WAIT gerechtigd is om de met de Software aan de gebruikers aangeboden Content te wijzigen.

5.3 De tussen WAIT en de Licentiehouder gesloten overeenkomst(en) kunnen door WAIT te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien Wet- of regelgeving en / of een gerechtelijke uitspraak WAIT daartoe noopt.

Artikel 6 Looptijd

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd waarvan de duur afhankelijk is van de inhoud van de Overeenkomst.

6.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt, behoudens tijdige opzegging als bedoeld in het volgende artikellid, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de eerder overeengekomen contractduur van de eerste Overeenkomst;

6.3 Iedere partij kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 7 Service Level, uitsluiting aansprakelijkheid

7.1 WAIT streeft naar een zo groot mogelijk beschikbaarheid van de Software en de daarmee aangeboden Content. WAIT garandeert evenwel niet dat te allen tijd gebruikt kan worden gemaakt van de Software en de daarmee aangeboden Content.

7.2 WAIT heeft het recht de Software en/of de daarmee aangeboden Content in het kader van beheer en onderhoud dan wel de functionaliteit daarvan, voor zover nodig, buiten werking te stellen. WAIT zorgt ervoor dat onderhoud zo veel als mogelijk wordt uitgevoerd op de rustigste uren, om mogelijke hinder voor de Licentiehouder te minimaliseren.

7.3 WAIT is bij vertraging in de levering van haar diensten geen schadevergoeding en/ of boete verschuldigd. Evenmin vindt in een dergelijk geval restitutie van termijnbedrag plaats.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden en prijzen

8.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en/of eventuele overige heffingen.

8.2 WAIT is in geval van Overeenkomsten voor onbepaalde tijd gerechtigd prijzen te wijzigen. Van het voornemen daartoe zal de Licentiehouder ten minste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte worden gesteld. Indien de Licentiehouder niet uiterlijk voor de datum van ingang van de prijswijziging heeft geprotesteerd tegen de prijswijziging, wordt de Licentiehouder geacht daarmee te hebben ingestemd. De Licentiehouder is gerechtigd binnen een maand na kennisgeving door WAIT van de prijswijziging de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen tegen de datum waartegen de prijswijziging wordt doorgevoerd.

8.3 Indexering van de prijzen geschiedt jaarlijks, en wel in januari, op basis van het door WAIT gehanteerde CPB consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van oktober van het voorafgaande jaar.

8.4 De Licentiehouder) is niet gerechtigd tot compensatie, retentie, verrekening van, eigenmachtige korting op of opschorting van betaling van een verschuldigd bedrag.

8.5 WAIT zendt aan de Licentiehouder een factuur voor de door WAIT geleverde diensten en/of zaken.

8.6 Betaling van de door WAIT gefactureerde bedragen geschiedt door middel van automatische incasso van het bedrag van de bankrekening van de Licentiehouder op de veertiende dag na factuurdatum. Hiervoor wordt door de Licentiehouder een machtiging voor automatische incasso aan WAIT verstrekt.

8.7 De Licentiehouder dient in geval van automatische periodieke incasso voor het verschuldigde bedrag, te zorgen voor voldoende saldo op de betreffende bankrekening op de incassodatum.

8.8 Bij niet volledige of niet tijdige betaling heeft WAIT het recht de Licentiehouder de toegang tot De Software op diens locatie te ontzeggen totdat de Licentiehouder alle verschuldigde bedragen heeft betaald. De Licentiehouder heeft geen recht op schadevergoeding, ook niet als blijkt dat de wanbetaling aan overmacht te wijten was.

Artikel 9 Licentievoorwaarden

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Software berusten uitsluitend bij WAIT. Op de via de Software aangeboden Content berusten alle rechten van intellectuele eigendom bij WAIT, haar licentiegevers of derden.

9.2 WAIT verleent de Licentiehouder gedurende de duur van de Overeenkomst een niet- exclusieve licentie tot gebruik van de Software op de locatie van de Licentiehouder en/of middels een uniek door WAIT gegenereerde URL, ook buiten de locatie van de Licentiehouder. Onder gebruik wordt tevens verstaan het gebruik door klanten of bezoekers van de Licentiehouder. Het is de Licentiehouder niet toegestaan om de Software en/of de Content te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor door de rechthebbende(n) toestemming is gegeven.

9.3 WAIT biedt de Licentiehouder via de Software toegang tot Content. Het aanbod van de aangeboden Content kan van tijd tot tijd wijzigen;

9.4 De Licentiehouder is bij gebruik van WAIT, op eigen locatie, verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke internetverbinding ten behoeve van de gebruikers van de Software;

9.5 WAIT is gerechtigd om geanonimiseerde, niet tot een individu te herleiden gegevens van en over gebruikers van de Software te verzamelen en deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen, zonder daarvoor een vergoeding aan de Licentiehouder dan wel de eindgebruiker van de Software verschuldigd te zijn.

9.6 De Licentiehouder stemt er bij voorbaat mee in dat WAIT conform het bepaalde in artikel 6:159 BW de Overeenkomst met respectievelijke licentie aan de Licentiehouder overdraagt aan een derde. Deze derde neemt dan de rechten en verplichtingen van WAIT over voor de resterende contractduur.

9.7 WAIT is gerechtigd de naam en het (beeld)merk van de Licentiehouder te gebruiken in de media en haar communicatie aan derden, om de levering van haar diensten aan Licentiehouder c.q. de samenwerking tussen partijen kenbaar te maken aan derden.

9.8 De Licentiehouder vrijwaart WAIT van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van inbreuk op IE-rechten van derden door de Licentiehouder of aan haar gelieerde (rechts)personen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. WAIT is niet aansprakelijk voor directe schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

10.2 WAIT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolg- schade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

10.3 WAIT is niet aansprakelijk voor enige schade, geleden als gevolg van inbreuk op rechten van derden door de Licentiehouder en aan haar gelieerde (rechts)personen;

10.4 Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van WAIT te allen tijde beperkt tot het in een jaar gefactureerde bedrag, dan wel tot het maximumbedrag dat door de verzekeraar van WAIT wordt uitgekeerd, mits dit laatste bedrag lager is.

10.5 Rechtsvorderingen van de Licentiehouder tegenover WAIT uit hoofde van een Overeenkomst vervallen één jaar na het moment waarop de schade is ontstaan, dan wel de Licentiehouder daarmee bekend is geworden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen met WAIT is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.