Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2022

Artikel 1 Informatie over de onderneming

KwS Touch B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67422055, kantoorhoudende aan de  Hercules 26 te (5126 RK) GILZE, Nederland, hierna aan te duiden als: “WAIT“

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1          Algemene voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van WAIT

2.2          WAIT: de onderneming zoals beschreven in Artikel 1, dan wel een aan WAIT gelieerde onderneming;

2.3          Koper / Locatieverschaffer: de contractspartij, niet zijnde een consument, die met WAIT een overeenkomst sluit en / of op www.WAIT.nu of via een andere internetpagina, al dan niet gelieerd aan WAIT, producten, digitale inhoud en / of diensten koopt van WAIT;

2.4          Producten: alle goederen en diensten en toekomstige goederen en diensten van WAIT;

2.5          Software: de door WAIT ontwikkelde software WAIT;

2.6          Overeenkomst: de Overeenkomst tussen WAIT en de Locatieverschaffer inzake het ter beschikking stellen van de Software, al dan niet in combinatie met de (ver)koop en levering van een (of meer) tablet(s) en/of tablethouder(s) en/of de (ver)huur van touchscreentafel(s). Middels de overeenkomst verwerft de koper producten, digitale inhoud en / of diensten;

2.7          Content: Spellen, lectuur, luisterboeken, video’s, aanbiedingen en andersoortige informatie die via digitale gegevensdragers beschikbaar wordt gesteld, al dan niet via websites of anderszins;

2.8          Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

2.9          Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

2.10       Overeenkomst op afstand: De overeenkomst tussen WAIT en koper met betrekking tot de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten. De overeenkomst is uitsluitend of mede tot stand gekomen door middel van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.11       Techniek voor communicatie op afstand: Een middel waardoor koper en WAIT een overeenkomst kunnen sluiten zonder dat zij gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn;

Artikel 3 Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden

3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle (overige) rechtshandelingen en overeenkomsten met WAIT;

3.2          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (waaronder een Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.6) aangegaan door WAIT, tenzij hiervan schriftelijk door partijen wordt afgeweken;

3.3          Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld aan de koper. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;

3.4          WAIT voert iedere bestelling steeds overeenkomstig de vigerende algemene voorwaarden uit;

3.5          De algemene leveringsvoorwaarden, licentiebepalingen en de bepalingen inzake de bescherming van gegevens zijn te allen tijde op de website van WAIT in te zien;

3.6          In geval van twijfel over de geldigheid van een versie van de algemene voorwaarden gelden de op dat moment op www.wait.nl geplaatste algemene voorwaarden;

3.7          Voor het geval er ten gevolge van een rechterlijke nietigverklaring van een voorwaarde een leemte ontstaat die tot problemen bij de uitvoering van de overeenkomst leidt en die slechts door een aanpassing of toevoeging kan worden opgelost, behouden WAIT zich nadrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en / of aan te vullen;

3.8          Strijdige algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper / Locatieverschaffer op de rechtsverhouding tussen partijen worden door WAIT nadrukkelijk van de hand gewezen;

Artikel 4 Wederpartij

4.1          WAIT gaat uitsluitend Overeenkomsten aan met bedrijven;

4.2          Indien het aanbod van iemand die niet tot deze categorie behoort abusievelijk is aanvaard, is WAIT totdat deze overeenkomst wederzijds en volledig is vervuld, ten opzichte van de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren, voor zover deze niet reeds om andere redenen nietig of ongeldig is;

Artikel 5 De overeenkomst

5.1          Vermeldingen in catalogussen en op de website van WAIT, dan wel op andere websites, vormen geen bindend aanbod tot het aangaan van een overeenkomst;

5.2          Door het plaatsen van een bestelling doet de koper een bindend aanbod tot het aangaan van een overeenkomst;

5.3          Voorts kan een overeenkomst tussen WAIT en een Locatieverschaffer tot stand komen door schriftelijke ondertekening daarvan door beide partijen;

5.4          Binnen twee weken kan WAIT het aanbod van de Locatieverschaffer / koper aanvaarden door een uitdrukkelijke verklaring in de vorm van een aanvaardingsverklaring (opdrachtbevestiging) te versturen;

5.5          Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WAIT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal WAIT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

5.6          Het versturen van de bestelde goederen, het verrichten van bestelde diensten of het versturen van een factuur voor deze goederen of diensten aan de koper heeft te gelden als een uitdrukkelijke aanvaardingsverklaring;

5.7          De koper doet afstand van kennisname van de aanvaardingsverklaring;

5.8          Bij de bestelling van meerdere goederen of diensten is er sprake van gescheiden en van elkaar onafhankelijke aanbiedingen voor het aangaan van meerdere koop- of dienstverleningsopdrachten te weten: een voor elke afzonderlijk(e) besteld(e) goed of dienst. Indien WAIT vaststelt dat afzonderlijke goederen of diensten bij wijze van uitzondering niet meer beschikbaar zijn, of op juridische gronden niet meer kunnen worden geleverd, aanvaardt WAIT de aanbiedingen tot het aangaan van een overeenkomst slechts met betrekking tot de beschikbare of leverbare goederen;

5.9          Indien aanbiedingen niet worden aanvaard, wordt de koper hier per e-mail via het opgegeven e-mailadres van op de hoogte gesteld;

5.10       Er vinden geen naleveringen voor niet beschikbare of niet leverbare goederen of diensten plaats;

5.11       De plaats van betaling is de vestigingsplaats van WAIT;

5.12       De tekst van de overeenkomst wordt na het aangaan van de overeenkomst met inachtneming van de rechtens geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens opgeslagen;

Artikel 6 Voorbehoud van annulering

6.1          WAIT kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WAIT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

6.2          WAIT behoudt zich het recht voor een overeenkomst te annuleren als de kredietwaardigheid van de koper objectief gesproken vervalt, doordat zich een wezenlijke verslechtering van de economische positie van de koper heeft voorgedaan. Hiervan is in ieder geval sprake als de aanspraak op de prestatie in het geding komt. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, is hiervan sprake indien er blijvende beslagleggingen en dergelijke executoriale maatregelen plaatsvinden of als een faillissementsaanvraag is ingediend;

Artikel 7 Nakoming overeenkomst en garantie

7.1          WAIT staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien overeengekomen staat WAIT ervoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;

Artikel 8 Looptijd

8.1          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd waarvan de duur afhankelijk is van de inhoud van de Overeenkomst.

8.2          Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt, behoudens tijdige opzegging als bedoeld in het volgende artikellid,  stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de eerder overeengekomen contractduur van de eerste Overeenkomst;

8.3          Iedere partij kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 9 Levering, installatie, configuratie en uitvoering

9.1          WAIT zal een gepaste mate van  zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;

9.2          Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan WAIT kenbaar heeft gemaakt;

9.3          WAIT zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht;

9.4          Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij WAIT tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan WAIT bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

9.6         Indien de Overeenkomst enkel de Software betreft, stelt WAIT de Software beschikbaar via app stores en via de website van WAIT waar de Locatieverschaffer deze dient te downloaden. De Locatieverschaffer is zelf verantwoordelijk voor installatie en configuratie van de Software;

9.7          Indien de Overeenkomst naast de Software de (ver)koop en levering van een (of meer) tablet(s) respectievelijk van een (of meer) tablethouder(s) of een (of meer) touchscreentafels betreft, draagt WAIT zorg voor de installatie van de Software, respectievelijk voor installatie van de tablethouder(s) of configuratie en plaatsing van de touchscreentafel(s) op de door de Locatieverschaffer aangewezen locatie;

9.8          In alle gevallen geldt dat door WAIT opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de termijn geeft de Locatieverschaffer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van de Locatieverschaffer niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de Locatieverschaffer de Overeenkomst, dan vloeit daaruit voor WAIT geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door de Locatieverschaffer geleden;

9.9          Vanaf het moment van levering aan de Locatieverschaffer komen de door WAIT afgeleverde zaken voor rekening en risico van de Locatieverschaffer;

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden en prijzen     

10.1       Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en/of eventuele overige heffingen;

10.2       WAIT is in geval van Overeenkomsten voor onbepaalde tijd gerechtigd prijzen te wijzigen. Van het voornemen daartoe zal de Locatieverschaffer ten minste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte worden gesteld. Indien de Locatieverschaffer niet uiterlijk voor de datum van ingang van de prijswijziging heeft geprotesteerd tegen de prijswijziging, wordt de Locatieverschaffer geacht daarmee te hebben ingestemd. De Locatieverschaffer is gerechtigd binnen een maand na kennisgeving door WAIT van de prijswijziging de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen tegen de datum waartegen de prijswijziging wordt doorgevoerd;

10.3       Indexering van de prijzen geschiedt jaarlijks, en wel in januari, op basis van het door WAIT gehanteerde CPB consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van oktober van het voorafgaande jaar;

10.4       De prijzen van de online webshop gelden alleen voor bestellingen die in de webshop worden gedaan en zijn enkel geldig op het moment van de bestelling;

10.5       De wederpartij (waaronder de Locatieverschaffer) is niet gerechtigd tot compensatie, retentie, verrekening van, eigenmachtige korting op of opschorting van betaling van een verschuldigd bedrag.

10.6       Bovenop de in de webshop genoemde prijzen komen de desbetreffende verzendkosten evenals eventuele rembourskosten;

Artikel 11 Wijze van betaling

11.1       WAIT zendt aan de Locatieverschaffer een factuur voor de door WAIT geleverde diensten en/of zaken;

11.2       Betaling van de door WAIT gefactureerde bedragen geschiedt door middel van automatische incasso van het bedrag van de bankrekening van de Locatieverschaffer op de veertiende dag na factuurdatum. Hiervoor wordt door de Locatieverschaffer een machtiging voor automatische incasso aan WAIT verstrekt;

11.3       De Locatieverschaffer dient in geval van automatische periodieke incasso voor het verschuldigde bedrag, te zorgen voor voldoende saldo op de betreffende bankrekening op de incassodatum;

11.4       Indien WAIT en de Locatieverschaffer schriftelijk overeenkomen dat de Locatieverschaffer zelfstandig de betaling zal verrichten, verplicht de Locatieverschaffer zich de factuurbedragen binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen;

11.5       Indien de Locatieverschaffer niet tijdig betaalt, is hij bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn direct van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, en is hij over de openstaande bedragen vanaf dat moment een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die WAIT heeft. Daarnaast heeft WAIT het recht bij de Locatieverschaffer administratiekosten in rekening te brengen;

11.6       Bij niet volledige of niet tijdige betaling heeft WAIT het recht de Locatieverschaffer de toegang tot De Software te ontzeggen totdat de Locatieverschaffer alle verschuldigde bedragen heeft betaald. De Locatieverschaffer heeft geen recht op schadevergoeding, ook niet als blijkt dat de wanbetaling aan overmacht te wijten was;

11.7       De Locatieverschaffer is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van WAIT, hetzij een voorschot te betalen, hetzij voldoende deugdelijke zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen tegenover WAIT;

11.8       Door de Locatieverschaffer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de Locatieverschaffer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven;

11.9       De in lid 1 hierboven genoemde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar, indien:

11.10     de Locatieverschaffer in staat van faillissement verkeert of aan de Locatieverschaffer surseance van betaling is verleend;

-              de Locatieverschaffer een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;

-              de Locatieverschaffer wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;

-              de Locatieverschaffer de Overeenkomst ontbindt;

-              de Locatieverschaffer ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of in geval van een rechtspersoon of vennootschap indien deze ontbonden wordt;

Artikel 12 Licentie

12.1       WAIT verleent de Locatieverschaffer gedurende de duur van de Overeenkomst een niet- exclusieve licentie tot gebruik van de Software op de locatie van de Locatieverschaffer. Onder gebruik wordt tevens verstaan het gebruik door klanten of bezoekers van de Locatieverschaffer op de locatie;

12.2       WAIT biedt de Locatieverschaffer via de Software toegang tot Content. Het aanbod van de aangeboden Content kan van tijd tot tijd wijzigen;

12.3       WAIT is gerechtigd om geanonimiseerde, niet tot een individu te herleiden gegevens van en over gebruikers van de Software te verzamelen en deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen, zonder daarvoor een vergoeding aan de Locatieverschaffer dan wel de eindgebruiker van de Software verschuldigd te zijn. De gegevens en de wijze waarop WAIT deze verzamelt zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden Eindgebruiker WAIT Software.

12.4       De Software mag op meer tablets worden geïnstalleerd dan waarvoor een licentie is verkregen. Het aantal gebruikers dat gelijktijdig de Software kan gebruiken, is beperkt tot het aantal licenties dat de Licentiehouder heeft;

12.5       Niettegenstaande het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het mogelijk buiten de locatie van de Locatieverschaffer de Software te gebruiken en wel om toegang te krijgen tot de website van de Locatieverschaffer. Hiervoor worden per device waarop de Software is geïnstalleerd, voor installatie eenmalig alsmede voor het feitelijk gebruik bedragen bij de Locatieverschaffer in rekening gebracht;

12.6       WAIT zal zich inspannen om via de Software de Content beschikbaar te houden, maar verleent hierover nadrukkelijk geen garanties;

Artikel 13 gebreken, inspectie en acceptatie

13.1       Koper is verplicht de goederen bij ontvangst te controleren en WAIT onmiddellijk van gebreken op de hoogte te stellen;

13.2       Het op de hoogte stellen dient te geschieden via communicatiemiddelen als e-mail of post;

13.3       De Locatieverschaffer dient binnen vijf werkdagen nadat hij een zaak of dienst van WAIT heeft ontvangen, deze te inspecteren en WAIT informeren, indien de Locatieverschaffer van mening is dat de zaak of dienst een gebrek vertoont. Alsdan zal WAIT, indien de melding terecht is, het gebrek (laten) herstellen dan wel de gebrekkige zaak omruilen;

13.4       Een zaak en/of dienst geldt als geaccepteerd indien de Locatieverschaffer:

-              op enige wijze te kennen heeft gegeven dat de zaak en/of dienst gereed is;

-              niet voldaan heeft aan het bepaalde onder lid 1 hierboven;

-              de zaak en/of dienst operationeel (heeft) gebruikt;

13.5       De garantievoorwaarden van een leverancier, waar WAIT de geleverde zaak betrokken heeft, zijn van toepassing in de Overeenkomst tussen WAIT en de Locatieverschaffer. Op eerste schriftelijk verzoek zal WAIT de Locatieverschaffer hierover schriftelijk informeren;

Artikel 14 Beschikbaarheid, beheer en onderhoud

14.1       WAIT streeft naar een zo groot mogelijk beschikbaarheid van de Software en de daarmee aangeboden Content. WAIT garandeert evenwel niet dat te allen tijd gebruikt kan worden gemaakt van de Software en de daarmee aangeboden Content;

14.2       WAIT heeft het recht de Software en/of de daarmee aangeboden Content in het kader van beheer en onderhoud dan wel de functionaliteit daarvan, voor zover nodig, buiten werking te stellen. WAIT zorgt ervoor dat onderhoud zo veel als mogelijk wordt uitgevoerd op de rustigste uren, om mogelijke hinder voor de Locatieverschaffer te minimaliseren;

14.3       WAIT is bij vertraging in de levering van haar diensten geen schadevergoeding en/ of boete verschuldigd. Evenmin vindt in een dergelijk geval restitutie van termijnbedrag plaats.

Artikel 15 Onterechte klachten

15.1       De schade die door de klachten over gebreken door de koper ontstaan, moeten door de koper worden vergoed als geen gebrek waarvoor WAIT aansprakelijk zijn kon worden vastgesteld en de koper erkent, of door nalatigheid niet heeft erkend, dat zich geen gebrek voordoet maar dat de verantwoordelijkheid voor het verschijnsel bij haar ligt;

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1       WAIT behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de koper, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door WAIT, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen;

16.2       Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft WAIT onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door WAIT geleverde en nog steeds bij de koper aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij;

16.3       WAIT behoudt zich de eigendom op de geleverde tablet(s) en/of tablethouder(s) voor totdat deze en eventueel overige door WAIT geleverde zaken – met inbegrip van de rente en kosten – volledig zijn betaald;

16.4       Zolang WAIT nog enige vordering op de koper heeft openstaan, is het de koper niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij WAIT daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven;

16.5       WAIT is gerechtigd, indien de Locatieverschaffer zijn financiële verplichtingen niet correct nakomt of in betalingsmoeilijkheden dreigt te gaan verkeren, zich bij de Locatieverschaffer van de aanwezigheid en de toestand van de geleverde zaken te overtuigen en voorts de zaken zonder rechtelijke tussenkomst weer tot zich te nemen;

16.6       De Locatieverschaffer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd dan wel in het kader van (ver)huur aan de Locatieverschaffer ter beschikking zijn gesteld met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van WAIT te gebruiken;

16.7       De Locatieverschaffer is niet bevoegd de van WAIT gehuurde zaken en/of de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden of te bezwaren, tenzij WAIT daarvan op de hoogte is gebracht én met vervreemding of bezwaring heeft ingestemd. Komt de Locatieverschaffer deze verplichting niet na, dan wordt de vordering van WAIT onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar;

16.8       De uitoefening van het in dit artikel bedoelde eigendomsrecht laat onverlet het recht van WAIT op volledige schadevergoeding; 

16.9       In geval van doorverkoop door de koper van (nog) niet geheel betaalde goederen is de koper verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van WAIT, al zijn rechten te dier zake jegens die derde aan WAIT over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen WAIT alsdan van de koper te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de koper reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de koper jegens WAIT in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen, is WAIT bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De koper is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelde derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering, met een minimum van € 50,00 per dag of gedeelte van de dag dat de koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van € 50,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van WAIT om van de wederpartij aanvullende schadevergoeding te vorderen;

16.10     Indien aan bij het einde van een overeenkomst de wederpartij nog zaken onder zich heeft die in eigendom toebehoren aan WAIT is de wederpartij verplicht deze onverwijld in goede staat en compleet met alle toebehoren aan WAIT te retourneren. Indien de wederpartij niet binnen zeven dagen na het einde van de overeenkomst aan deze verplichting voldoet is zij van rechtswege in verzuim en verbeurt zij een boete aan WAIT van € 50,00 per dag per zaak (apparaat) voor iedere dag dat de overtrding voortduurt. Zulks behoudens het recht van WAIT om van de wederpartij aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Aanvullende voorwaarden

17.1       WAIT is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. WAIT zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan de Locatieverschaffer toezenden. Voor zover geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen in werking dertig dagen nadat WAIT de Locatieverschaffer de wijzigingen heeft medegedeeld. Indien de Locatieverschaffer een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, treden WAIT en de Locatieverschaffer in overleg om te komen tot een oplossing. Indien een oplossing niet wordt bereikt, kan de Locatieverschaffer de Overeenkomsten tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk opzeggen;

17.2       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de algemene bepalingen voor het overige van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, om een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk behouden blijft;

17.3       In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de betreffende Overeenkomst;

17.4       Naast deze algemene voorwaarden zijn op de diensten, geleverd door WAIT en de overeenkomsten, gesloten tussen WAIT en derden, tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden Eindgebruiker WAIT Software. De Locatieverschaffer heeft een afschrift van deze aanvullende voorwaarden ontvangen en stemt hier uitdrukkelijk mee in.

Artikel 18 Verplichtingen Locatieverschaffer

18.1       De Locatieverschaffer is verplicht zorg te dragen voor:

-              een deugdelijke internetverbinding;

-              een dekkende verzekering voor verlies van/schade aan de door WAIT geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust;

18.2       In geval van huur van een touchscreentafel is de Locatieverschaffer verplicht:

-              deze in overeenstemming met de bestemming hiervan te gebruiken;

-              de door WAIT verstrekte onderhoudsvoorschriften in acht te nemen;

Artikel 19 Overmacht

19.1       Een tekortkoming kan WAIT niet worden toegerekend, indien deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Dit is onder meer het geval indien de tekortkoming het gevolg is van diefstal van of schade aan de tablet, storingen computernetwerk, uitval Wi-Fi-netwerk, brand en dergelijke;

19.2       In geval van overmacht worden de verplichtingen van WAIT opgeschort tot op het moment dat WAIT alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat WAIT in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat WAIT tot betaling van enige schadevergoeding kan worden gehouden;

19.3       De Locatieverschaffer heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in lid 1 hierboven langer dan één maand voortduurt, de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de Locatieverschaffer gerechtigd is tot het vorderen van vergoeding van enige schade inzake deze ontbinding;

Artikel 20 Aansprakelijkheid

20.1.      WAIT is niet aansprakelijk voor directe schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld;

20.2       WAIT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolg- schade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke;

20.3       WAIT is niet aansprakelijk voor enige schade, geleden als gevolg van inbreuk op rechten van derden door de Locatieverschaffer en aan haar gelieerde (rechts)personen;

20.4       Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van WAIT te allen tijde beperkt tot het in een jaar gefactureerde bedrag, dan wel tot het maximumbedrag dat door de verzekeraar van WAIT wordt uitgekeerd, mits dit laatste bedrag lager is;

20.5       De Locatieverschaffer is aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van zaken die of zijn gehuurd van WAIT of waarop nog een eigendomsvoorbehoud van WAIT rust. De Locatieverschaffer verplicht zich daarvoor voldoende te verzekeren;

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten

21.1       Alle rechten van intellectuele eigendom op de Software berusten uitsluitend bij WAIT;

21.2       Op de via de Software aangeboden Content berusten alle rechten van intellectuele eigendom bij WAIT, haar licentiegevers of derden;

21.3       Het is de Locatieverschaffer niet toegestaan om de Software en/of de Content te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor door de rechthebbende(n) toestemming is gegeven;

21.4       WAIT is gerechtigd de naam en het (beeld)merk van de Locatieverschaffer te gebruiken in de media en haar communicatie aan derden, om de levering van haar diensten aan Locatieverschaffer c.q. de samenwerking tussen partijen kenbaar te maken aan derden.

21.5       De Locatieverschaffer vrijwaart WAIT van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van inbreuk op IE-rechten van derden door de Locatieverschaffer of aan haar gelieerde (rechts)personen.

Artikel 22 Ontbinding

22. 1      Het is WAIT toegestaan een Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder andere (rechts)handeling te ontbinden indien:

-              de Locatieverschaffer ernstig in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst en dit verzuim door haar, na schriftelijke in gebreke te zijn gesteld, niet hersteld wordt binnen een daartoe gestelde redelijke termijn;

-              gedurende langer dan veertien dagen beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Locatieverschaffer;

-              de Locatieverschaffer in staat van faillissement is verklaard, dan wel ten aanzien van de andere partij faillissement is aangevraagd;

-              de Locatieverschaffer surseance van betaling heeft aangevraagd;

-              de Locatieverschaffer is ontbonden en/of geliquideerd;

-              de Locatieverschaffer op grond van wettelijke voorschriften niet langer gehouden kan worden deze Overeenkomst te laten voortduren, zulks onverminderd het recht van de Licentiehouder om schadevergoeding te vorderen;

22.2       Het is WAIT voorts toegestaan een Overeenkomst te ontbinden, indien met de aan Locatieverschaffer verstrekte licenties inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van WAIT, haar licentiegevers of derden, zulks onverminderd het recht van WAIT om schadevergoeding te vorderen;

Artikel 23 Verval

23.1       Rechtsvorderingen van de Locatieverschaffer tegenover WAIT uit hoofde van een Overeenkomst vervallen één jaar na het moment waarop de schade is ontstaan, dan wel de Locatieverschaffer daarmee bekend is geworden;

Artikel 24 Overdracht rechten en verplichtingen

24.1       Een Locatieverschaffer kan de rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst niet overdragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WAIT;

24.2       WAIT heeft het recht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Locatieverschaffer de rechten en verplichtingen ten aanzien van een Overeenkomst over te dragen aan dan wel in te brengen in een rechtspersoon, waarin WAIT participeert;

Artikel 25 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

25.1       Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing;

25.2       Bij geschillen, voortvloeiende uit de contractuele verhouding tussen partijen, is bij uitsluiting de rechtbank van de vestigingsplaats van WAIT bevoegd.